صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

Day 1

Troubleshooting RSLogix 500 projects containing the following aspects:

 • DH+Communications

 • Program Flow and Interrupt Routines

 • STI Routines

 • DII  Routines

Day 2

Troubleshooting RSLogix 500 projects containing the following aspects:

 • Fault Routines

 • Immediate I/O Update Instructions

 • Shift Register Instructions

 • Sequencer Instructions

Day3

Troubleshooting RSLogix 500 projects containing the following aspects:

 • Indirect and Indexed Addressing Message Instructions

 • PID Instructions

Day4

Troubleshooting RSLogix 500 projects containing the following aspects:

 • Remote I/O Addressing

 • Discrete Data Transfers on a Remote I/O Link

 • Block Transfers on a Remote I/O Link

On day 4, students will also learn and apply preventative maintenance and troubleshooting strategies.

 

 

شرکت کنندگان

کسانی که مسئول نگهداری و رفع نقص اجرای  SLC 500 پيشرفته از نرم افزار     RSLogix استفاده می کنند بايد در اين دوره حاضر شوند.

 

اهداف

اين دوره براي کارآموزانی که اطلاعات پايه اي نگهداری و تکنيکهای رفع نقص را می خواهند ياد بگيرند ارائه می شود و توضيحات  کامل تمرينات ضروری و مهم مورد نياز، مجزا کردن ومشکلات قابل تشخيص در اجرا و عمليات های SLC500 را ارائه می دهد.دردستورات رفع نقص ، کارآموزان ساختارهای  استدلالی (منطقی) پيشرفته را توضيح و تغيير می دهند که توسط عملکرد گوناگونی ابزارهای محرک سخت افزاری واجراي نرم افزار HMI  مانند اجراي ترمينالهای پنل ويو، نرم افزار32 RS view و سيستم خودکار آموزشی بعلاوه ،کارآموزان مهارتهای تشخيصی را ازطريق ساختارهای منطقی برنامه Ladder تمرين می کنند و مشکلات ارتباطات رفع نقص با +DH و شبکه های I/O  ريموت را نيز تمرين می کنند.

مدت

4 روز - 32 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co