صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

      

 

Content

 • Identifying SLC 500 System Components.

 • Getting Started with RSLogix 500 Software.

 • Communicating with an SLC 500 Processor.

 • Creating a New Project.

 • Determining Addresses and Assigning Symbols.

 • Drafting Laadder Logic.

 • Selecting and Programming Bit Instructions.

 • Entering, Editing, and Verifying Ladder Logic.

 • Determining Program Flow and Creating Subroutines.

 • Selecting and Programming Timer Instructions.

 • Selecting and Programming Counter Instructions.

 • Entering and Searching for Documentation

 • Organizing the Data Table.

 • Selecting and Programming Math Instructions.

 • Selecting and Programming Data Handling Instructions.

 • Selecting and Programming Comparison Instructions.

 • Testing a Project.

 • Configuring and Previewing a Project Report.

 

 

اهداف

 اين دوره کارآموزان را با منابع و تمرينات عملی مورد نياز برنامه موثر يک پردازنده SLC500  که تجهيزاتی را برای ويژگی های خاص و استفاده از نرم افزار RSLogix 500 می باشد را ارائه می دهد.در اين دوره کارآموزان يک برنامه ايجاد خواهند کرد و گام به گام با تجهيزات تخصصی عملی داده شده رو به رو خواهند شد که مي تواند برای پروژه  های پيشرفته RSLogix 500 به کار رود.

هردرس در اين دوره به يک گام در سلسله برنامه ريزی اختصاص يافته است.استاد فرآيند مورد نيازبرای کامل کردن هر گام را ارائه می دهد.

بعد از هر روندی که نشان داده شده است ، دانش آموزان فرصتی براي به کارگيری آنچه آنها با پيش نويس برنامه منطقی Ladder و آزمايش پروژه با استفاده از کارگاههای SLC 500 ياد گرفته اند بدست می آورند.

مدت

3 روز - 24 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co