صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content 

 • Introduction to the S7 400 Family  and differences  with S7 400 H

 • (..., Advantages, using  )

 • Introduction of Rucks and Expansional Racks in S7 400 and General

 • Cofiguration of S7 400 with Expansional Rack, Vsing RIO (Remote)

 • (I\O) of (ET-200 M/S)

 • Introduction to the S7 400, CPU Parameters and space of its Memory

 • and differences with S7 300

 • Sychronize function to several S7 400 CPU Computing and its using

 • Programming with S7 struetural orders with FC,FB and General

 • Introduction main SFC,FSB and Programming

 • Introduction Jump order and Programming with example

 • Introduction of Multi Instans in function block and using

 • Introduction to OB in S7 400 specific sychron and Asychron OB,S

 • of OB12X & OB8X with temp parameters

 • Configuration and Programming of Master /slave in profibus net

 • DP in S7 400

 • Configuration and programming of Master/I-slave in Profibus Net

 • DP in S7 400 

شرکت کنندگان

این دوره برای پرسنلی طراحی شده است که مسئول برنامه نويسی و تعمير و نگهداری سيستم PLC 400 ميباشند و مسئول طراحی سيستم  با استفاده از PLC S7 400  ميباشد.

پيش نيازها

دوره PLC S7 II

اهداف

در پايان اين دوره شرکت کنندگان کليه تواناييهای مربوط به برنامه نويسی ، نصب ، راه اندازی ، شناخت کليه امکانات PLC S7 400 ، عيب يابی و رفع عيب را بدست می آورند. 

مدت

5 روز- 40 ساعت

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.ir