صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

content

 • Communication Techniques Used in Automation Engineering.

 • Technology of Profibus.

 • Transmission media for Profibus.

 • Testing Copper Bus Cables using the BT200.

 • Configuration of a CPU as a Profibus DP Master.

 • Profibus DP Slaves.

 • Troubleshooting in a Profibus DP System.

 • Extended Functions of Profibus.

 • Configuration of a Profibus DP/DP Coupler.

 • Configuration of Intelligent Slaves and Slave to Slave Communication.

 • Configuration of a CP342 - 5 as a DP slave and DP Master.

 • Data Communication with Profibus using S7 Connections and FDL Connections.

Each of the above topic areas are backed up by practical exercises using a system model.

 

 

شرکت کنندگان

مخاطبان اين دوره آن دسته از پرسنل مهندسی و نگهداری و تعميرات هستند که نيازمند عيب يابی ، استفاده از کاربردهای تشخيصی و ايجاد کاربردهای جديد با استفاده از انواع اتصالات Profibus مي باشند. در اين دوره از تمرينات عملی برای بدست آوردن توانايی های فوق استفاده می شود  .

پيش نيازها

لازم است شرکت کنندگان S7-PRG1 يا S7 -SCRV1 و S7-SCRV2 را گذرانده باشند.

اهداف

در پايان اين دوره هنرجو قادر خواهد بود شبکه هاي  Profibus DP را نصب و عيب يابی نمايد، ET 200M,Profibus 1/5 وET200S  را نصب و عيب يابی نمايد، يک CPU را بعنوان سرور DP يا بعنوان پيرو DP هوشمند پيکربندی کند. يکCP342-S  را بعنوان سرور DP يا پيرو DP پيکربندی کند، بلوکهای نرم افزار تشخيصی گوناگون را در يک برنامه موجود ادغام کند، يک متصل کنندهDP/DP  برای وصل کردن دو شبکه مستقل Profibus به يکديگر پيکربندی نمايد، CP342-S را برای اتصالهای ارتباطی پيکربندی نمايد، اتصالات S7 را پيکربندی و عيب يابی کند، اتصالات ارسال / دريافت را عيب يابی نمايد

مدت  

4  روز - 32 ساعت

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir