صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

با توجه به استقرار سيستم استاندارد ISO 9001 -2000  توسط شرکت DNV نروژ در اين موسسه کليه خدمات آموزشی به صورت استاندارد و توسط واحدهای ذيربط به شرح ذيل ارائه مي گردد:

1- واحد برنامه ريزی و آموزش :

اين واحد مسئوليت زمان بندی دوره ها ، تعيين اساتيد ، هماهنگی های لازم و مشخص نمودن محل برگزاری دوره ها را به عهده دارد. پس از انجام کليه امور فوق ، برنامه آموزشی تدوين شده به واحدهای  اجرا و خدمات آموزشی ، خدمات فنی ، و پشتيبانی ، تضمين کيفيت و مالی ارائه میگردد.

2- واحد اجرا و خدمات آموزشی :

اين واحد مسئوليت آماده سازی کارگاه های آموزشی ، تامين اسکان برای کارآموزان و اساتيد، اياب و ذهاب هوايی و زمينی ، تامين ملزومات آموزشی ، تامين امکانات مورد نياز تامين غذا و صدور گواهينامه  را به عهده دارد.

3- واحد خدمات فنی و پشتيبانی :

مسئوليت اين واحد نظارت فنی بر انتخاب و عملکرد اساتيد ، کنترل سرفصل های آموزشی ، طراحی دوره ، پشتيبانی و نگهداری سيستم ها ، بررسی کليه امکانات کارگاهی و تحقيق و توسعه می باشد.

4- واحد تضمين کيفيت :

مسئوليت کنترل کيفی کليه خدمات اين موسسه در زمينه آموزش و خدمات جانبی به عهده اين واحد می باشد و گزارش آن به صورت هفتگی به کارفرما ارائه می شود . ارزيابی دوره های آموزشی بصورت تست شروع دوره ، ارزيابی ميان دوره و ارزيابی پايان دوره انجام می شود ، خدمات جانبی مانند :اسکان ، غذا ، اياب و ذهاب و ... با حضور مسئولين ذيربط بصورت مستمر کنترل و ارزيابی می شود.

5- واحد مالی:

واحد مالی مسئوليت برآورد هزينه ، کنترل بودجه ، صدور صورت حساب و ارائه گزارشات مالی را به عهده دارد.

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co