صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 • Understanding Programmable Controller Systems

 • Identifying Common Hardware Components of Processors

 • Identifying Hardware Components of I/O Systems

 • Identifying I/O Configurations

 • Getting Started with Programming Systems

 • Changing the Radix (Base) of a Number

 • Setting Up Communications between a Programming System and a Processor

 • Identifying PLC-5 System Addresses

 • Identifying SLC 500 System Addresses

 • Interpreting Ladder Logic

 • Interpreting Timer On Delay (TON) Instructions

 • Interpreting Count Up(CTU) Instructions

 

اهداف        

 اين دوره به عنوان مقدمه ای برای سيستم های کنترل کننده قابل برنامه ريزی طراحی شده است. شما ياد خواهيد گرفت سيستم های کنترل کننده قابل برنامه ريزی هشداردهنده چگونه کار می کند وچگونه میتوانند برای کنترل فرآيندهای متفاوت و ستگاهها استفاده شوند. به علاوه مقدمه کامل نرم افزارRSLogix يا RSLogix 500 را دريافت خواهيد کردو ياد می گيريد که چگونه برنامه منطقی Ladder را تفسير کنيد.

دوره به صورت يک محيط کارعملی همراه با ويژگی های  PLC 5 يا پايگاههای کاری سيستم SLC500 تدريس می شود. اين جا اثبات تمرينات و اجرايی کردن تمرينات عملی  در طول هر درس انجام می شود وبه محض تکميل اين دوره شما يک درک کامل پايه ای از سيستم های کنترل کننده قابل برنامه ريزی پيدا خواهيدکرد. مخصوصاً فعاليت های زير را می توانيد انجام دهيد:

تشخيص و تعيين اجزاء اصلی سيستم های کنترل کننده برنامه ريزی و توضيح کامل عملکرد وظايف آنها.

توضيح دياگرام اطلاعات از طريق سيستم کنترل کننده قابل برنامه ريزی.

مدت

3 روز - 24 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co