صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

To achieve the aims of the course the following items will be covered:

 • Getting started on protool.

 • Setting up the control panel of the HMI to facilitate downloading and backup procedures. 

 • Creating screen formats to perform multi-panel control and system monitoring.

 • Interfacing the multi-panel with an S7 PLC and programming device.

 • Understanding control and data tags.

 • Creating input and output fields using control and data tags between the PLC and the OP.

 • Creating bar graphs and trending.

 • Descriptions and creating of alarm and event messages.

 • Understand the principles and creation of a simple recipe.

 • Control of multi-panel via the PLC.

 • Creating security passwords.

 • Creating a report via the scheduler function.

 • Generating PLC global messages using alarm_s.

شرکت کنندگان

دوره Protool پايه ارائه کننده موارد زير است :

درک محدوده محصول -  دانش پيکربندی و نرم افزار زمان عمليات (Run Time) -  توانايی ساخت صفحات نمايش برای  عمليات پردازش - خلق و درک پيغامهای خطای پردازش - درک و ايجاد تسهيلات پشتيبانی.

پيش نيازها

اين دوره تنها جهت پرداختن به نرم افزار Protool  طراحي شده است . از PLC S7300 بعنوان کنترل استفاده می شود ولی در طول آموزش ، تنها مهارتهای برنامه نويسی محدود PLC لازم است يا تحت پوشش قرارمي گيرد.  داشتن دانش کامپيوتر (آشنايي كامل با WINDOWS )  برای شرکت در اين دوره ضروری است.

اهداف

در پايان اين دوره هنرجو قادر خواهد بود محدوده محصول را مشخص نمايد، نرم افزارهای پيکربندی و Run Time را درک نموده، آنها را به کار ببرد، صفحات را برای تقليد کردن از عمليات پردازش، پيکربندی نمايد. نرم افزار Protool  را مورد بازپرسی قرار داده و نرم افزار Protool  تثبيت شده را ويرايش کند. تعامل ميان نرم افزار Step 7 و Protool   را درک کند. نقص های کنترل فرايند را با استفاده از واحد عمليات تشخيص دهد.

مدت

3 روز – 24 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir