صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

  • System overview.

  • Microsoft Windows 2000 adjustments and operating for the use of WinCC.

  • WinCC project management with PLC integration.

  • Tag Editor – creation of single and structured tags.

  • Graphics Designer – configuration of static and dynamic pictures.

  • Script Editor – example of C and VB scripting functionality.

  • Alarm Editor – Presentation and archiving of alarms.

  • Archive Editor – Presentation and archiving of measured values.

  • Report Editor – Pre-defined and user generated printer reports.

  • Introduction of background processing

شرکت کنندگان

مخاطبان اين دوره عبارتند از کاربران مسئول کارهای مهندسی که مي خواهند با امکانات گسترده تر برنامه نويسی Simatic S7 آشنا شوند. در پايان دوره هنرجو قادر خواهد بود برنامه های پيشرفته S7 را ساختاربندی و خلق کند و کارموثر با Step 7 را امکان پذير نمايد و بدين ترتيب فاز مهندسی را کوتاهتر سازد. در اين دوره از رويکرد تمرينات عملی برای تثبيت جوانب نظری آموزش استفاده ميشود.

پيش نيازها

شرکت در دوره زيمنس  ST-S7 PRG1

اهداف

با پايان اين دوره هنرجو قادرخواهد بود برنامـه های پيشرفته بنويسد، از نقـاط انفصال برای تست کردن کار برنامه و تشخيص خطاهـا با استفاده از نرم افـزارS7 در PLC های S7 300 و S7400 استفاده کند.

مدت

5  روز - 40 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir