صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

Content

Day 1:

 • Welcome and course introduction.

 • ProSafe-PLC hardware.

 • Exercise: Hardware construction of a Node-to-Node System.

 • Refresher ProSafe-PLC Set (4-mation).

 • Exercise: Creation of a module tree.

 • Exercise: Fault finding, search, display real-time values, force signals, transfer.

Day 2:

Multiple exercises:

 • down loading an application, navigate through the application.

 • Database compare.

 • Finding errors in typicals in combination with hardware.

 • On-line modification/replacement hardware.

 • Transfer from a real system to a control simulator (using import/export).

Day 3:

 • Diagnostic logger.

 • Exercise: Fault finding using the error log and D-logger. Several errors will be generated during the session.

 • Evaluation.

 

شرکت کنندگان

پرسنل تعمیرات یا اپراتور ،که برای عملیات روزانه و فعالیتهای تعمیرات خط اول سیستم محافظت در انجام قوانین ایمنی و استاندارد IEC61508  مسئول خواهند بود

پیش نیاز:

آشنایی کامل با دانش کامپیوتر

اهداف:

بدست آوردن توانایی های:

1- تعمیرات سیستم و بازگرداندن سیستم به شرایط اولیه.

2- پشتیبانی سیستم.

3- بهبود سیستم.

4- فرمان دادن جهت آماده کردن سیستم بدون وقفه و بکار انداختن سیستم.

مدت:

3 روز – 24 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.ir